Regulamin Klubu Kobieta na Obrotach (aktualizacja z dnia 20.02.2018)

PREAMBUŁA

Kobieta na Obrotach

to klub dla kobiet myślących przedsiębiorczo, rozwijających swoje talenty, wzmacniające swoją efektywność poprzez różnorodne działania  – kobiet świadomych, ceniących ogólnoludzkie wartości w życiu i w biznesie.

Misją Klubu jest stworzenie synergicznej współpracy w skali kraju. Wspieranie Kobiet biznesu poprzez budowanie ich pewności siebie, doskonalenie umiejętności rozwoju zawodowego i osobistego oraz budowanie rozpoznawalności ich osobistej marki w świecie realnym oraz w internecie. To również sieć społecznościowa, w której klubowiczki – mogą nawiązać nowe kontakty biznesowe; to miejsce, które przyciąga kobiety świadomie budujące sieć kontaktów oraz rozwijają osobistą markę.

Kobieta na Obrotach  organizuje śniadania networkingowe wyróżniające się niepowtarzalną atmosferą, zawartością merytoryczną na najwyższym poziomie.

Społeczność tworzą  indywidualistki, profesjonalistki, kobiety z klasą, które łączy jedno – chcą się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenie, promować swoje firmy, ale również szukać nowych partnerów biznesowych, czasem do swoich nowych projektów, nowych pomysłów na biznes.

 

 

 • 1.

Misja Kobieta na Obrotach to:

 1. rozwijanie marki Kobieta na Obrotach – przedsiębiorczej kobiety z charyzmą, mądrej i wciąż zdobywającej nową wiedzę, osiągającej sukcesy zarówno finansowe jak i osobiste,
 2. tworzenie sieci społecznościowej i platformy biznesowej, w której kobiety biznesu poczują się bezpiecznie i z przyjemnością podzielą się swoimi inspiracjami,
 3. propagowanie idei „Promuj siebie i swoją firmę” z ukierunkowaniem „Promuj siebie”,
 4. budowanie i wspieranie rozwoju osobistej marki każdej Członkinii,
 5. dostarczanie specjalistycznej wiedzy, która przyczyni się do skutecznej promocji kobiety i jej firmy w biznesie,
 6. budowanie niepodważalnej wiarygodności Kobieta na Obrotach w świecie biznesu poprzez współpracę z mediami i organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 • 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania Klubu Kobieta na Obrotach

 

 1. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:
 2. a) Członkini – Członkini Kobieta na Obrotach, która została przyjęta przez Organizatora do Klubu oraz wniosła Opłatę członkowską
 3. b) Deklaracja członkowska – Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający oświadczenie woli kandydatki na Członkinię o chęci wstąpienia do Klubu LBC,
 4. c) Fanpage – oficjalna strona na portalu Facebook pod adres, www.facebook.com/kobietanaobrotach
 5. d) Gość – osoba, która uczestniczy w Spotkaniu otwartym KnO w celu jego poznania i podjęcia dalszej decyzji co do przynależności do Kobieta na Obrotach,
 6. f) Kodeks Etyki – wspólny dla wszystkich Członkiń system wartości obowiązujących w ramach Klubu KnO,
 7. g) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego przez Organizatora do Członkiń za pomocą poczty elektronicznej,
 8. i) Organizator – New Communication Center Agnieszka Klonowska, NIP 583 181 91 88,

80-807 Gdańsk, ul. Dragana17/59

 1. j) Opłata członkowska – roczna opłata z tytułu przynależności do Klubu KnO,
 2. k) Profil Członkini – Załącznik nr 2 do Regulaminu zawierający dane dotyczące osoby Członkini,
 3. l) Strona – strona internetowa www.kobietanaobrotach.pl, których jedynym właścicielem jest Organizator,
 4. m) Spotkania otwarte – spotkanie Członkiń KnO, w którym mogą uczestniczyć osoby zainteresowane wstąpieniem do Klubu Kobieta na Obrotach, tzw. Goście,
 5. n) Spotkania zamknięte – spotkanie, w którym uczestniczą wyłącznie Członkinie KnO,
 6. o) Regulamin – Regulamin Klubu Kobieta na Obrotach.

 

 

 

 

 

 

 • 3. Zasady wstąpienia do Klubu Kobieta na Obrotach

 

 1. Klub Kobieta na Obrotach skupia właścicielki małych, średnich i dużych firm, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Kandydatka na Członkinię wypełniając Profil członkini zobowiązuje się udzielenia informacji zgodnych z prawdą.
 3. Podanie danych osobowych w Profilu członkini oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z członkostwem w Klubie Kobieta na Obrotach jest obowiązkowe.
 4. Członkostwo w Klubie Kobieta na Obrotach rozpoczyna się z dniem uiszczenia Opłaty członkowskiej.
 5. Członkostwo w KnO jest imienne i nie może być przekazywane osobom trzecim.
 6. Na życzenie Członkini w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przesłania Deklaracji członkowskiej Organizator wystawi fakturę z siedmiodniowym terminem płatności.
 7. Profil Członkini stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera następujące dane o Członkini: I. Informacje ogólne
 8. a) Imię i nazwisko
 9. b) Nazwę i adres firmy
 10. c) Stanowisko
 11. d) Zainteresowania Członkini
 12. e) Informacje w czym Członkini może pomóc innym
 13. f) Informacje o firmie Członkini (kiedy powstała, czym się zajmuje, jaka jest jej oferta, misja i wartości firmy, itp.)
 14. g) Informacje dostępne tylko na potrzeby Kobieta na Obrotach (np. data urodzin)
 15. h) Informacja o rabatach produktów I usług dla pozostałych członkiń

 

 • 5. Przywileje i obowiązki
 1. Każda Członkini ma prawo do przywilejów związanych z członkostwem Kobieta na Obrotach.
 2. a) promocja Członkini i jej firmy /
 3. b) bezpłatna konsultacja w zakresie promocji firmy w sieci, gdzie warto się pojawiać i być ekspertem (Internet, FB, itp.),
 4. c) uczestnictwo w wydarzeniach rabat 50%
 5. d) upoważnienie do wielu zniżek i rabatów u partnerów Klubu KnO i w firmach Członkiń,
 6. f)
 7. g) Profil Członkini na Platformie Kobieta na Obrotach
 8. h) logo firmy Członkini umieszczone na Stronie z przekierowaniem na stronę firmy Członkini,
 9. i) udział w sieci biznesowej kobiet sukcesu,
 10. j) udział w licznych spotkaniach Członkiń o różnej tematyce, z udziałem znakomitych gości,
 11. k)
 12. l) możliwość przesyłania ofert firmowych do bazy kontaktów KnO z całej Polski,
 13. m) możliwość przesłania ofert firmowych do Członkiń Klubu KnO w ramach comiesięcznego Newslettera przesyłanego do 10 dnia każdego miesiąca,
 14. W przypadku, kiedy dzięki rekomendacji aktualnej Członkini KnO, pojawi się w Klubie nowa Członkini, Członkini rekomendująca otrzymuje dodatkowe możliwości reklamowe w kanałach marketingowych Kobieta na Obrotach.
 15. Członkini ma prawo i obowiązek informować o przynależności do KnO i wykorzystywać tę informację w działalności marketingowej własnej firmy, po uprzednim uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 16. Członkini ma prawo i obowiązek umieszczenia logo Klubu KnO lub informacji o przynależności do Klubu KnO na swojej stronie internetowej i/lub profilu swojej działalności na profilu społecznościowym pod adresem www.facebook.com

 

 • 6. Zobowiązania Członkiń

Każda Członkini KnO zobowiązana jest do:

 1. a) uczestnictwa w Spotkaniach otwartych minimum 3 (trzy) razy w ciągu dwunastu miesięcy,
 2. b) uczestnictwa w Spotkaniach zamkniętych minimum 1 (jeden) raz w ciągu trzech 5 miesięcy,
 3. c) reprezentowania Klubu KnO i informowania o jego istnieniu podczas innych spotkań biznesowych,
 4. d) umieszczenia logo KnO (z opisem, jeśli jest taka możliwość) na stronie internetowej swojej firmy,
 5. e) do mówienia i zapraszania innych kobiet biznesu do uczestnictwa w Spotkaniach otwartych LBC,
 6. f) do traktowania innych Członkiń i Gości z należnym im szacunkiem,
 7. g) postępowania według Kodeksu Etycznego, o którym mowa w § 13 Regulaminu
 8. h) udostępniania I promowania wszelkich wydarzeń I ciekawostek z portal Kobieta na Obrotach

 

 

 

 • 7. Spotkania otwarte Klubu Kobeita na Obrotach

 

 1. Klub Kobieta na Obrotach organizuje Spotkania otwarte, w których mogą brać udział Członkinie oraz Goście.
 2. Spotkania otwarte odbywają się w formie spotkania biznesowego, konferencji itp. formie, w konkretnej lokalizacji zapewnionej przez Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa Członkini i/lub Gościa w Spotkaniu otwartym jest uprzednia rezerwacja miejsca poprzez wysłanie e-maila rezerwacyjnego zawierającego imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy na adres e-mail.
 4. Ilość miejsc na każdym Spotkaniu otwartym jest ograniczona, zarówno dla Członkiń jak i dla Gości.
 5. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia Członkini i/lub Gościa na Spotkanie otwarte informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej o wpisaniu lub nie wpisaniu na listę uczestniczek Spotkania otwartego. Każdorazowo decyduje kolejność rezerwacji. Pierwszeństwo mają Członkinie KnO.
 6. Członkini i/lub Gość po otrzymaniu informacji od Organizatora, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze powyżej jest obowiązana dokonać opłaty za udział w Spotkaniu otwartym w wysokości podanej na Stronie lub w wiadomości e-mail, na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.
 7. W przypadku osób będących Gośćmi na Spotkaniu otwartym, możliwy jest maksymalnie dwukrotny ich udział w Spotkaniach otwartych bez członkostwa. Udział w trzecim Spotkaniu otwartym tj.: jest możliwy tylko jako Członkini czyli po wstąpieniu do Klubu Kobieta na Obrotach.
 8. Rezygnacja z udziału w Spotkaniu otwartym przez zarejestrowaną uczestniczkę (również Członkinię) w dniu spotkania (lub nie pojawienie się na Spotkaniu otwartym) nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty.
 9. Klub KnO, zastrzega sobie prawo do zmian w programie Spotkania otwartego z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Spotkania otwartego Organizator dokona zwrotu kwoty wpłaconej na konkretne Spotkanie otwarte w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odwołania Spotkania otwartego.
 10. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu otwartym KnO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć zawierających wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu na potrzeby KnO oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.2014.1182 j.t.).

 

 • 8. Partnerstwo firm Członkiń podczas Spotkań otwartych Kobieta na Obrotach

 

 1. Każdorazowe partnerstwo musi być zatwierdzone przez Organizatora, warunki współpracy ustalane są indywidulanie.
 2. Partnerstwo podczas Spotkania otwartego, w momencie gdy Członkini ma swoje wystąpienie jest bezpłatne.
 3. Partnerstwo bezpłatne polega na możliwości ustawienia roll-upu, stoiska lub innych elementów wizualnych podczas trwania Spotkania otwartego, a także daje możliwość przekazania prezentów jeżeli jest taka wola po stronie Członkini.
 4. KnO i partnerzy Spotkań otwartych, zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Spotkania otwartego z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania Spotkania otwartego Organizator dokona zwrotu kwoty wpłaconej na konkretne Spotkanie otwarte w terminie siedmiu dni od dnia odwołania Spotkania otwartego.

 

& 9. Spotkania zamknięte Klubu Kobieta na Obrotach

 1. W Spotkaniach zamkniętych mogą brać udział wyłącznie Członkinie Klubu Kobieta na Obrotach.
 2. Spotkania zamknięte odbywają się w formie spotkania biznesowego, konferencji itp. formie, w konkretnej lokalizacji zapewnionej przez Organizatora.
 3. Zaproszenie osób spoza grona Członkiń jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi i wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.
 4. Każda z Członkiń podczas Spotkania zamkniętego może być gospodarzem spotkania.
 5. Temat Spotkania zamkniętego każdorazowo jest ustalany wspólnie z Członkinią/Członkiniami, które są gospodarzami danego Spotkania zamkniętego.
 6. Do obowiązków gospodarza Spotkania zamkniętego należy:
 7. a) przygotowanie tematu spotkania i ogólnego zarysu przebiegu spotkania,
 8. b) przygotowanie sali wspólnie z Organizatorem,
 9. c) przygotowanie przekąsek i napoi serwowanych podczas Spotkania zamkniętego,
 10. d) ustalanie wspólnie z Organizatorem czy Spotkanie zamknięte będzie bezpłatne czy płatne.
 11. e) przygotowanie tematu spotkania i ogólnego zarysu przebiegu spotkania.
 12. Klub KnO, zastrzega sobie prawo do zmian w programie Spotkania zamkniętego z przyczyn od siebie niezależnych.
 13. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu zamkniętym Kobieta na Obrotach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację zdjęć zawierających wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu na potrzeby LBC oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.2014.1182 j.t.).

 

 • 11. Zasady korzystania z materiałów klubowych Kobieta na Obrotach
 1. Członkini:
 2. a) ma prawo pobierać i drukować zawartość Strony i Fanpagu poprzez robienie kopii tylko i wyłącznie dla swoich własnych, osobistych i niekomercyjnych celów,
 3. b) ma prawo udostępniać zdjęcia i informacje umieszczone przez Organizatora na Fanpagu na swoich profilach w serwisie społecznościom www.facebook.com i innych,
 4. c) w przypadku pobrania zdjęć ze Strony lub Fanpagu i umieszczania tych zdjęć na swoich profilach tj. w serwisie społecznościom www.facebook.com, jak i innych, ma obowiązek umieszczania informacji, kto jest autorem danego zdjęcia i gdzie zostało zrobione,
 5. d) nie ma prawa ściągać lub drukować materiałów lub części materiałów znajdujących się na Stronie i Fanpagu w sposób systematyczny lub regularny lub jakikolwiek inny sposób w celu tworzenia bazy danych w formie elektronicznej lub drukowanej zawierającej cały lub część materiału zawartego na Stronie,
 6. e) nie ma prawa powielać jakiejkolwiek części Strony lub Fanpagu lub transmitować materiały lub przechowywać je na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub rozpowszechniać jakąkolwiek cczęść materiału w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Organizatora.
 7. f) nie ma prawa do kopiowania materiałów znajdujących się na Stronie i Fanpagu.
 8. W przypadku naruszenia przez Członkinie ust. 1 powyżej, Członkini jest obowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora, na jego wezwanie, w terminie 14 (czternastu) dni w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 9. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Członkinię ust. 1 powyżej powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej w ust. 2 powyżej kary umownej, Organizator ma prawo dochodzić od Członkini pozostałej części odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych

 

 

 

 

 

 

 

 • 12. Opłaty
 1. Członkostwo w Klubie Kobieta na Obrotach jest płatne.
 2. Udział w Spotkaniach otwartych, jak i Spotkaniach zamkniętych jest płatny lub bezpłatny
 3. Opłata członkowska w Klubie Kobieta na Obrotach (roczna) – promocyjna 600 PLN netto (sześćset złotych netto)

Opłata członkowska obejmuje:

– koszty utrzymania utrzymanie serwisu kobietanaobrotach.pl / zabezpieczenia, rozwiązania techniczne, serwery/

– działania marketingowe promujące portal, poszerzając zasięgi, grupę odbiorców, dbania o wizerunek

– doradztwo, wsparcie marketingowe na rzecz Członkiń /promowanie osobowości, marek/

– organizowanie wydarzeń mających na celu wzrost efektywności pojedynczej jednostki jako części dużej całości / społeczność/

– 10% przeznaczamy na cele charytatywne – informacje na bieżąco będą na stronie

 1. Opłaty, o których mowa w niniejszym Regulaminie należy wnosić na rachunek bankowy o numerze konta: 19 1140 2017 0000 4102 1308 6336, NCC Agnieszka Klonowska , w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki oraz informacje że jest to Opłata członkowska na rok 2018.
 • 13. Kodeks Etyki Klubu Kobieta na Obrotach
 1. Głównym zadaniem Kodeksu Etyki jest wskazanie takich zachowań, które są pożądane w ramach Klubu KnO i tych, które nie będą akceptowane.
 2. Kodeks Etyki został opracowany na podstawie powszechnie przyjmowanych zasad oraz norm społecznych i opisuje jedynie wybrane sytuacje, z którymi mogą zetknąć się Członkinie Klubu KnO.
 3. Kodeks Etyki stanowi wyraz przekonania, że w ramach Klubu KnO należy odwoływać się do wspólnego wszystkim Członkiniom systemu wartości.
 4. Postanowienia Kodeksu Etyki, których przestrzegać jest obowiązana każda Członkini w związku z przystąpieniem do Klubu KnO:
 5. a) dotrzymywać danych zobowiązań,
 6. b) konsekwentne budować wysoką kulturę komunikacji opartą o zasady dialogu,
 7. c) budować trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu partnerstwo pomiędzy Członkiniami Klubu KnO,
 8. d) tworzyć warunki do współpracy,
 9. e) być wiarygodną w stosunku do pozostałych Członkiń Klubu KnO,

 

 • 14. Członkostwo w Klubie Kobieta na Obrotach
 1. Członkostwo w Klubie KnO trwa przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia uiszczenia Opłaty członkowskiej, po tym czasie w przypadku jego nieprzedłużenia wygasa.
 2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Członkini jest obowiązana powiadomić Organizatora o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu członkostwa w Klubie KnO za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres e-mail: biuro@kobietanaobrotach.pl
 3. Przedłużenie członkostwa przez Organizatora o kolejne 12 (dwanaście) miesięcy następuje po przeslaniu Organizatorowi informacji o przedłużeniu członkostwa i uiszczeniu Opłaty członkowskiej przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 powyżej.
 4. W przypadku nieprzedłużenia członkostwa w Klubie KnO Członkini:
 5. a) zostaje skreślona z listy Członkiń KnO,
 6. b) jest obowiązana usunąć ze strony internetowej swojej firmy i/lub profili na portalach społecznościowych wszelkie informacje o przynależności do Klubu KnO w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Klubie KnO5. W przypadku nie przedłużenia członkostwa w KnO Organizator ma prawo usunąć profil Członkini, jak również wszelkie informacje o Członkini znajdujące się na Stronie, Fanpageu, grupie zamkniętej na Fanpagu oraz innych kanałach social media należących do Organizatora.

 

 1. W przypadku nie zastosowania się do ust. 4 pkt b i c powyżej była Członkini jest obowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora, na jego wezwanie, w terminie 14 (czternastu) dni w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

&15. Rezygnacja i wykluczenie Członkini z Klubu Kobieta na Obrotach.

 1. Członkini ma prawo zrezygnować z członkostwa w Klubie Kobieta na Obrotach w każdym momencie jego trwania, poprzez przesłanie na adres e-mail Organizatora biuro@kobietanaobrotach.pl oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w Klubie KnO.
 2. Informacja potwierdzająca skreślenie z listy Członkiń w przypadku rezygnacji z członkostwa zostanie wysłana Członkini na adres e-mail podany w Deklaracji członkowskiej.
 3. W przypadku rezygnacji Członkini zostaje skreślona z listy Członkiń Klubu KnO z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Organizator otrzymał oświadczenie woli o rezygnacji Członkini i jest obowiązana:
 4. b) usunąć ze strony internetowej swojej firmy i/lub profili na portalach społecznościowych wszelkie informacje o przynależności do Klubu Kobieta na Obrotach w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Klubie KnO.
 5. W przypadku rezygnacji Członkini, Organizator skreśla Członkinię z listy Członkiń Klubu KnO z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Członkini o rezygnacji, usuwa Profil Członkini, jak również wszelkie informacje o Członkini znajdujące się na Stronie i Fanpagu.
 6. W przypadku rezygnacji Członkini, Organizator nie zwraca Członkini uiszczonej Opłaty członkowskiej.
 7. Organizator na prawo upomnieć w formie pisemnej Członkinię i/lub wykluczyć ją z Klubu KnO,

w przypadku gdy Członkini:

 1. a) dopuści się naruszeń niniejszego Regulaminu; w szczególności naruszeń Kodeksu Etyki,
 2. b) podała nieprawdziwe dane w Deklaracji członkowskiej,
 3. c) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 4. d) podejmowane przez nią działania biznesowe zostaną określone przez inne Członkinie jako działania niezgodne z zasadami fair – play,
 5. g) werbuje Członkinie do przechodzenia do konkurencyjnych klubów w stosunku do Klubu KnO,
 6. h) organizuje własny klub lub wydarzenia kierowane do Członkiń Klubu KnO bez poinformowania Organizatora,
 7. i) nie uiszczenia rocznej Opłaty członkowskiej.

 

 1. W przypadku wykluczenia z Klubu KnO w przypadkach o których mowa w ust. 6 powyżej Członkini zostaje skreślona z listy Członkiń KnO w trybie natychmiastowym i jest obowiązana:
 2. a) jest obowiązana usunąć ze strony internetowej swojej firmy i/lub profili na portalach społecznościowych wszelkie informacje o przynależności do Klubu KnO w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Klubie KnO.
 3. W przypadku wykluczenia Członkini z Klubu KnO Organizator nie zwraca Członkini uiszczonej Opłaty członkowskiej.
 4. Zakończenie członkostwa w KnO w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 6 powyżej jest jednoznaczne z całkowitym wykluczeniem Członkini ze społeczności KnO i braku możliwości uczestnictwa we wszystkich rodzajach spotkań w ramach Klubu KnO, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku nie zastosowania się do ust. 3 lub ust. 7 powyżej była Członkini jest obowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora, na jego wezwanie, w terminie 14 (czternastu) dni w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 • 16. Poufność
 1. Znak towarowy Kobieta na Obrotach jest własnością NCC Agnieszka Klonowska.

Używanie znaku, jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.

 1. W przypadku naruszenia ust. 1 powyżej Członkini jest obowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora, na jego wezwanie, w terminie 14 (czternastu) dni w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Każda Członkini zobowiązuje się:
 3. a) nie kopiować Regulaminu i jego załączników w celach komercyjnych,
 4. b) nie prowadzić i nie podejmować w czasie trwania członkostwa w Klubie KnO działalności konkurencyjnej dla KnO, w tym; nie wykorzystywać informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania Klubu KnO oraz nie wykorzystywać stosowanych przez Organizatora w ramach działalności Klubu KnO metod, technik I narzędzi.
 5. d) zachować w poufności informacje pisemne określonych jako poufne lub zastrzeżone, jak również informacje przekazane ustnie lub w innej formie, określone jako poufne lub zastrzeżone, dotyczące Klubu KnO.
 6. W przypadku naruszenia przez Członkinię któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w ust. 3 powyżej czy to bezpośrednio czy pośrednio, w tym także przez inne osoby, z którymi Członkini współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności, Członkini zapłaci na rzecz Organizatora, na jego wezwanie, w terminie 14 (czternastu) dni karę umowną wynosząca 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 7. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez Członkinię któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w ust. 3 powyżej powstanie szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej w ust. 4 powyżej kary umownej, Organizator ma prawo dochodzić od Członkini pozostałej części odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.
 • 17. Zakończenie działalności Klubu Kobieta na Obrotach
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu KnO w każdym momencie.
 2. Organizator, o sytuacjach o których mowa w ust. 1 powyżej powiadomi Członkinie niezwłocznie, za pośrednictwem Newslettera KnO.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej Organizator ponadto zamieści odpowiednie informacje na Stronie.
 4. W momencie zakończenia działalności Klubu KnO, Organizator zwróci Członkiniom Opłatę członkowską proporcjonalnie do długości trwania członkostwa po zamknięciu KnO.

 

 • 18. Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na Stronie, w zakładce Członkostwo.
 2. Organizator na życzenie Członkini prześle Regulamin drogą elektroniczną, na adres e-mail Członkini podany w Deklaracji członkowskiej.
 3. Regulamin jest objęty prawami autorskimi. Udostępnienie Regulaminu nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 4. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Członkinię w momencie złożenie przez nią podpisu na Deklaracji członkowskiej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 6. Członkini o zmianach w Regulaminie zostanie powiadomiona przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail Członkini wskazany w Deklaracji członkowskiej lub za pośrednictwem Newslettera KnO lub poprzez publikację aktualnej wersji Regulaminu w grupie tajnej Kobieta na Obrotach. 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 7. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Członkini ma 7 (siedem) dni od dnia otrzymania treści zmienionego Regulaminu na złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie KnO.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Zmiana załączników do Regulaminu, nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Członkini jest zobowiązana do powiadamiania Organizatora o wszelkich zmianach danych zawartych w Profilu Członkini.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Deklaracja członkowska

 

©2019 Kobieta na Obrotach - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account