Polityka prywatności Serwisu internetowego www.kobietanaobrotach.com

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie oraz korzystania usług oferowanych przez serwis internetowy kobietanaobrotach.com, dostępny pod adresem internetowym www.kobietanaobrotach.com, prowadzony przez Agnieszka Klonowska, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą, NCC Agnieszka Klonowska, pod adresem, Ul. Dragana 17/59, 80-807 Gdańsk,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5831819188

 

 1. Definicje:

 

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kobietanaobrotach.com wraz ze Sklepem internetowym prowadzonym w ramach ww. serwisu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony w ramach Serwisu.
 3. Sprzedawca –Agnieszka Klonowska, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą, NCC Agnieszka Klonowska, pod adresem, Ul. Dragana 17/59, 80-807 Gdańsk,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5831819188
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w tym płyty DVD, książki, gadżety, materiały użytkowe sygnowane logiem NCC Agnieszka Klonowska, wyjątkiem są jednak Audiobooki, które mają postać wirtualną.
 7. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o Produktach.
 8. Regulamin – regulamin Serwisu.
 9. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, podczas korzystania z Serwisu.
 • Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest Serwis oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych.
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

 1. Dane zbierane przez Serwis:

 

 1. W celu dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Serwisu oraz korzystania z usług Serwisu nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja Klienta, jednak rejestracja w Serwisie oraz założenie Konta jest jednym ze sposobów dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu oraz korzystania z usług Serwisu.
 2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie zakłada Konto, w którym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  3. adres do doręczeń
  4. e-mail
  5. telefon kontaktowy.
 3. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.
 4. W trakcie wizyty Klienta na stronie internetowej Serwisu pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:
  1. adres IP oraz nazwa domeny,
  2. używany typ przeglądarki internetowej,
  3. typ systemu operacyjnego.
 5. Serwis pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Klienta, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu personalizacji oferty Serwisu.
 6. Podczas procesu rejestracji Klienta w Serwisie, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 7. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.

 

III.        Newsletter i informacje handlowe

 

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera oraz informacji handlowych w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera, lub w trakcie rejestrowania konta w Serwisie wystarczy kupić dowolny darmowy produkt, bądź wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Agnieszkę Klonowską, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NCC Agnieszka Klonowska zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 1. Cookies

 

 1. Podczas korzystania ze Serwisu, w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies typu DubleClick, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Klienta).
 2. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
 3. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 4. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Klienta z zawartości Sklepu Internetowego.
 5. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
 6. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

 

 1. Ochrona danych osobowych Klienta

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to uprzednią zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 7. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 10. Klient zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Serwisie, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
 11. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 12. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Serwis o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 13. Strona internetowa pod którą dostępny jest Serwis, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.
 14. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Serwisie, Serwis poinformuje Klienta o przysługujących mu prawach oraz udzieli informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
 16. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Sprzedawca. Sprzedawca gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r.nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 17.01.2017

 

 

©2020 Kobieta na Obrotach - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account